Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2021

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2021.

Các văn bản liên quan:

1. QĐ-KH TDG CSGDNN  File đính kèm
2. QĐ-KH TDG CBMA  File đính kèm
3. QĐ-KH TDG HÀN  File đính kèm
4. QĐ-KH TDG CNOTO  File đính kèm
5. QĐ-KH TDG ĐTCN  File đính kèm
6. QĐ-KH TDG CGKL  File đính kèm
7. QĐ-KH TDG CNTT  File đính kèm
8. QĐ-KH TDG CĐT  File đính kèm
9. QĐ-KH TDG ĐCN  File đính kèm
10. Phụ lục 05 - Báo cáo tự đánh giá chất lượng - CĐKTCNQN  File đính kèm
11. Phụ lục 02 - Báo cáo hoàn thành đảm bảo chất lượng - CĐKTCNQN  File đính kèm
12. Thông báo công bố kết quả tự đánh giá năm 2021  File đính kèm
13. Kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo năm 2021  File đính kèm
14. Báo cáo tự đánh giá năm 2021 trường CĐKTCN Quy Nhon-07.12.2021  File đính kèm
15. KIỂM ĐỊNH CT KTCBMA NĂM 2021  File đính kèm
16. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề CGKL năm 2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
17. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề Hàn năm 2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
18. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề CĐT-10-2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
19. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề ĐCN-10-2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
20. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề CNÔTÔ -2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
21. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề ĐTCN-11-2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm
22. Báo cáo tự đánh giá CTĐT Nghề CNTT-11-2021 Trường CĐKTCN Quy Nhơn  File đính kèm