BAN GIÁM HIỆU

1. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đặng Văn Phụng

1. Phụ trách chung; thực hiện nhiệm vụ tại Khoản 2, Điều 11 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trườn Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn.

2. Chủ tài khoản 1; phụ trách hoạt động các đơn vị: Phòng Kế toán - Tài chính, Phòng Tổ chức Cán bộ.

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Võ Thị Tuyết Nhung

1. Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo Điều 12 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trườn Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Chủ tài khoản 2; thay Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng đi vắng; phụ trách hoạt động các đơn vị: Phòng Công tác HSSV, Phòng Quản lý TB - VT và SX; các Khoa: Đại cương, Ngoại ngữ 

.

 

3PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phạm Văn Tường

1. Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo Điều 12 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trườn Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Chủ tài khoản 3; phụ trách hoạt động các đơn vị: Phòng Đào tạo và NCKH, Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; các Khoa: Điện, Điện tử - Tin học, Công nghệ ô tô, Cơ khí, Sư phạm GDNN.

4PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Lê Xuân Nguyên

1. Thực hiện các chức trách, nhiệm vụ theo Điều 12 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trườn Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Chủ tài khoản 4; phụ trách hoạt động các đơn vị: Phòng Hành chính - Quản trị, Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên; các Khoa: Du lịch và Dịch vụ, Thủ công Mỹ nghệ, Kỹ thuật Nông nghiệp, Văn hóa Nghệ thuật.