VĂN BẢN PHÁP QUY

Số hiệu Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
01/2024/TT-BLĐTBXH 19/02/2024 Quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
07/2023/TT-BLĐTBXH 28/08/2023 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân
973/CĐKTCNQN-TCCB 01/12/2023 Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2023 Thông tư quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
1174/QĐ-LĐTBXH 30/11/2022 Giao nhiệm vụ thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định về công tác văn thư
316/QĐ-LĐTBXH 05/04/2022 Quyết định ban hành Quy chế Tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu
48/QĐ-TCGDNN 10/02/2022 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/12/2021
74/2014/QH13 27/11/2014 Luật Giáo dục nghề nghiệp
03/2018/TT-BLĐTBXH 15/06/2018 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
26/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
24/2020/TT-BLĐTBXH 30/12/2020 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp , cao đẳng
15/2016/TT-BLĐTBXH 28/06/2016 Ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
29/2017/TT-BLĐTBXH 15/12/2017 Quy định về liên kết tổ chức chương trình đào tạo
23/2018/TT-BLĐTBXH 06/12/2018 Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
27/2017/TT-BLĐTBXH 21/09/2017 Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp
31/2017/TT_BLĐTBXH 28/12/2017 Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học
10/2017/TT-BLĐTBXH 13/03/2017 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
1982/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
1981/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân
185/QĐ-CĐKTCNQN 27/05/2019 Về việc ban hành Quy định thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
08/2017/TT-BLĐTBXH 10/03/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp
05/2017/TT-BLĐTBXH 02/03/2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
03/2017/TT-BLĐTBXH 01/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Danh sách văn bản