Nghề Cơ điện tử

Mã nghề: 6520263 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn - Thầy Trần Hữu Huy 

Số điện thoại: 0979.238.847

(Liên hệ từ thứ 2 - thứ 6; Buổi sáng từ 7h00 - 11h00; Buổi chiều từ 14h00 - 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo như cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định ban hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Cơ điện tử

3. Chương trình đào tạo:

3.1 Cao đẳng

Mã MH/

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

57

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

10

MH 07

An toàn lao động

02

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

02

MĐ 09

Vẽ kỹ thuật

02

MH 10

Kỹ thuật điện - điện tử

02

MĐ 11

Đo lường điện - điện tử

02

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

47

MĐ 12

Lắp ráp mạch điện tử

02

MĐ 13

Lắp đặt mạch điện máy công cụ

02

MĐ 14

Gia công nguội

02

MĐ 15

Vận hành máy công cụ

02

MĐ 16

Lắp ráp hệ thống truyền động cơ khí

02

MĐ 17

Lắp ráp, vận hành hệ thống khí nén

03

MĐ 18

Lắp ráp, bảo dưỡng hệ thống thủy lực

02

MĐ 19

Lập trình PLC điều khiển hệ thống cơ điện tử

03

MĐ 20

Lắp ráp, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ điện tử

04

MĐ 21

Vận hành rô bốt công nghiệp

02

MĐ 22

Lập trình giám sát hệ thống Cơ điện tử

02

MĐ 23

Thực tập sản xuất 1

10

MĐ 24

Thực tập sản xuất 2

11

Tổng cộng

77

3.2 Trung cấp THCS

Mã MH/

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

11

MH 07

An toàn lao động

02

MĐ 08

Vẽ kỹ thuật

03

MH 09

Kỹ thuật điện - điện tử

03

MĐ 10

Đo lường điện - điện tử

03

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

39

MĐ 11

Lắp đặt mạch điện máy công cụ

04

MĐ 12

Gia công nguội

03

MĐ 13

Vận hành máy công cụ

04

MĐ 14

Lắp ráp, vận hành hệ thống khí nén

05

MĐ 15

Lập trình PLC điều khiển hệ thống cơ điện tử

04

MĐ 16

Lắp ráp, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ điện tử

05

MĐ 17

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

62

3.3 Trung cấp THPT

Mã MH/

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

07

MH 07

An toàn lao động

01

MĐ 08

Vẽ kỹ thuật

02

MH 09

Kỹ thuật điện - điện tử

02

MĐ 10

Đo lường điện - điện tử

02

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

27

MĐ 11

Lắp đặt mạch điện máy công cụ

02

MĐ 12

Gia công nguội

02

MĐ 13

Vận hành máy công cụ

02

MĐ 14

Lắp ráp, vận hành hệ thống khí nén

03

MĐ 15

Lập trình PLC điều khiển hệ thống cơ điện tử

02

MĐ 16

Lắp ráp, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ điện tử

02

MĐ 17

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

46

3.4 Liên thông cao đẳng

Mã MH/

 

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

23

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

03

MH 07

An toàn lao động

01

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

02

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

20

MĐ 09

Lắp ráp mạch điện tử

02

MĐ 10

Lắp ráp hệ thống truyền động cơ khí

02

MĐ 11

Lắp ráp, bảo dưỡng hệ thống thủy lực

02

MĐ 12

Lập trình PLC điều khiển hệ thống cơ điện tử     

01

MĐ 13

Lắp ráp, vận hành và bảo trì hệ thống Cơ điện tử  

02

MĐ 14

Vận hành rô bốt công nghiệp

02

MĐ 15

Lập trình giám sát hệ thống Cơ điện tử

02

MĐ 16

Thực tập sản xuất    

07

Tổng cộng

31

4. Cơ sở vật chất:

Khoa có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học và các trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng được nhu cầu thực tế. Mỗi một mô đun/môn học được bố trí dạy và học theo từng phòng riêng bao gồm: 01 phòng học Trang bị điện; 02 phòng học PLC sử dụng PLC S7-200, S7-300, S7-1200 của hãng Siemen; 02 phòng học Hệ cơ điện tử - MPS, FMS; các phòng thực hành: điểu khiển thủy lực; điểu khiển khí nén; thiết kế mạch điện tử; vi điều khiên; kỹ thuật cảm biến...

5. Hình ảnh hoạt động của Nghề Cơ điện tử: