Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã nghề: 5480102 (Trung cấp) - 6480102 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Nguyễn Giang Long

Số điện thoại: 0983 556 322

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Sơ cấp; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

 

3. Chương trình đầo tạo:

3.1 Cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

57

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

6

MH 07

Cấu trúc máy tính

2

MH 08

An toàn lao động

2

MĐ 09

Anh văn chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

51

MĐ 10

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

2

MĐ 11

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung - số

2

MĐ 12

Hàn và loại bỏ mối hàn linh kiện dán

3

MĐ 13

Lắp ráp và cài đặt máy tính

2

MĐ 14

Lắp đặt hệ thống mạng LAN

2

MĐ 15

Xử lý sự cố phần mềm

3

MĐ 16

Sửa chữa mainboard

2

MĐ 17

Sửa chữa bộ nguồn

3

MĐ 18

Sửa chữa màn hình

2

MĐ 19

Sửa chữa laptop

3

MĐ 20

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

2

MĐ 21

Quản trị mạng máy tính

2

MĐ 22

Thiết kế hệ thống mạng WLAN và Smart Wifi

2

MĐ 23

Thực tập sản xuất 1

14

MĐ 24

Thực tập sản xuất 2

7

Tổng cộng

77

 

3.2 Trung cấp THCS:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

5

MH 07

Cấu trúc máy tính

4

MH 08

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

45

MĐ 09

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

4

MĐ 10

Hàn và loại bỏ mối hàn linh kiện dán

5

MĐ 11

Lắp ráp và cài đặt máy tính

4

MĐ 12

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

4

MĐ 13

Xử lý sự cố phần mềm

4

MĐ 14

Sửa chữa mainboard

4

MĐ 15

Sửa chữa bộ nguồn

6

MĐ 16

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

62

 

3.3 Trung cấp THPT:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

34

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

MH 07

Cấu trúc máy tính

2

MH 08

An toàn lao động

1

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

31

MĐ 09

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

2

MĐ 10

Hàn và loại bỏ mối hàn linh kiện dán

3

MĐ 11

Lắp ráp và cài đặt máy tính

2

MĐ 12

Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi

2

MĐ 13

Xử lý sự cố phần mềm

3

MĐ 14

Sửa chữa mainboard

2

MĐ 15

Sửa chữa bộ nguồn

3

MĐ 16

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

46

 

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

23

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

MH 07

An toàn lao động

1

MĐ 08

Anh văn chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

20

MĐ 09

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung - số

2

MĐ 10

Lắp đặt hệ thống mạng LAN

2

MĐ 11

Sửa chữa màn hình

2

MĐ 12

Sửa chữa laptop

3

MĐ 13

Quản trị mạng máy tính

2

MĐ 14

Thiết kế hệ thống mạng WLAN và Smart Wifi

2

MĐ 15

Thực tập sản xuất

7

Tổng cộng

31

 

4. Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành Kỹ thuật điện tử; Xưởng thực hành Kỹ thuật đo lường điện - điện tử; Xưởng thực hành Vi mạch số (Kỹ thuật số; Vi mạch số lập trình FPGA); Xưởng thực hành Vi xử lí – Vi điều khiển (họ 8051, PIC, AVR, ARM); Xưởng thực hành Lắp ráp cài đặt máy tính; Xưởng thực hành Sửa chữa, bảo trì máy tính; Xưởng thực hành Sửa chữa Thiết bị ngoại vi...

5. Hình ảnh hoạt động: