Nghề Điện công nghiệp

Mã nghề: 5520227 (Trung cấp) - 6520227 (Cao đẳng)

Tư vấn chuyên môn – Thầy Lê Quang Hưng

Số điện thoại: 0911 422 179

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1.Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2.Chuẩn đầu ra

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Điện công nghiệp

3.Chương trình đào tạo chính:

3.1 Cao đẳng:

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

57

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

08

MH 07

An toàn lao động

2

MH 08

Mạch điện

2

MH 09

Tiếng anh chuyên ngành

2

MĐ 10

Vẽ kỹ thuật điện

2

II.2

Các mô đun chuyên nghề

49

MĐ 11

Đo lường điện

2

MH 12

Cung cấp điện

2

MĐ 13

Lắp ráp  mạch điện tử

2

MĐ 14

Quấn dây, sửa chữa máy điện

3

MĐ 15

Lắp đặt điện

4

MĐ 16

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện - khí nén

2

MĐ 17

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp

5

MĐ 18

Quấn dây,  sửa chữa máy điện nâng cao

2

MĐ 19

Lắp đặt bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

2

MĐ 20

Lắp đặt, lập trình PLC

2

MĐ 21

Lắp đặt, lập trình PLC nâng cao

2

MĐ 22

Thực tập sản xuất 1

11

MĐ 23

Thực tập sản xuất 2

10

Tổng cộng

77

3.2 Trung cấp THCS:

Mã MH/MĐ

 

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

50

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

11

MH 07

An toàn lao động

2

MH 08

Mạch điện

5

MĐ 09

Vẽ kỹ thuật điện

4

II.2

Các mô đun chuyên nghề

39

MĐ 10

Đo lường điện

4

MĐ 11

Quấn dây, sửa chữa máy điện

5

MĐ 12

Lắp đặt điện

5

MĐ 13

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp

5

MĐ 14

Lắp đặt, lập trình PLC

6

MĐ 15

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

62

3.3 Trung cấp THPT:

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

34

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

06

MH 07

An toàn lao động

2

MH 08

Mạch điện

2

MĐ 09

Vẽ kỹ thuật điện

2

II.2

Các mô đun chuyên nghề

28

MĐ 10

Đo lường điện

2

MĐ 11

Quấn dây, sửa chữa máy điện

3

MĐ 12

Lắp đặt điện

4

MĐ 13

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp

3

MĐ 14

Lắp đặt, lập trình PLC

2

MĐ 15

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

46

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH/MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

23

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

02

MH 07

Tiếng anh chuyên ngành

2

II.2

Các mô đun chuyên nghề

21

MH 08

Cung cấp điện

2

MĐ 09

Lắp ráp  mạch điện tử

2

MĐ 10

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện - khí nén

2

MĐ 11

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện máy công nghiệp  

2

MĐ 12

Quấn dây,  sửa chữa máy điện nâng cao

2

MĐ 13

Lắp đặt bộ điều khiển lập trình cỡ nhỏ

2

MĐ 14

Lắp đặt, lập trình PLC nâng cao

2

MĐ 15

Thực tập sản xuất 

7

Tổng cộng

31

4.Cơ sở vật chất:

Khoa có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy học; các trang thiết bị hiện đại, nhằm đáp ứng kịp theo nhu cầu thực tế và thường xuyên được bổ sung theo sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ. Mỗi mô đun/môn học được bố trí dạy và học theo từng phòng riêng, bao gồm: 02 xưởng thực tập PLC S7-200, S7-300, S7-1200 của hãng Siemen; 02 phòng thực hành Khí nén - điện khí nén; các phòng thực hành: Kỹ thuật cảm biến; Máy điện; Đo lường điện; Thiết bị lạnh gia dụng; Thiết bị điện gia dụng...

5.Hình ảnh hoạt động của Nghề Điện công nghiệp: