GIỚI THIỆU

VỀ CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ QUY NHƠN

1. Thông tin chung

Tên công đoàn: Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn

Công đoàn cấp trên trực tiếp: Công đoàn Viên chức tỉnh Bình Định

Địa chỉ: 172 đường An Dương Vương, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Số điện thoại: (0256) 2210576

Số Fax: (0256) 3846634

Email: caodangktcnqn@gmail.com

Website: cdktcnqn.edu.vn

Năm thành lập: 1976

2. Lịch sử hình thành, phát triển và thành tích nổi bật

Sơ lược lịch sử phát triển

       Sau ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đến nay đã 43 năm, trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của Nhà trường, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ nay là Đảng bộ, tổ chức Công đoàn Trường được thành lập đã luôn sát cánh cùng Ban Giám hiệu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, động viên toàn thể Cán bộ Viên chức và những người lao động trong trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

       Ngay từ những ngày đầu sau ngày giải phóng Miền nam, với bao khó khăn, thiếu thốn, được sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ trường; sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn cấp trên và sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền các cấp trong trường, Công đoàn Trường đã động viên Đoàn viên cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức Công đoàn.

       Kể từ khi mới thành lập tổ chức Công đoàn trường đã có gần 100 đoàn viên, cùng với những thăng trầm của Nhà trường, có những giai đoạn số đoàn viên công đoàn chỉ còn gần 30 người và có những giai đoạn lên đến 180 đoàn viên. Hiện tại số đoàn viên là 167 người, trong đó có 90 thạc sỹ và cao học; Trong suốt chặng đường 43 năm qua, Công đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã không ngừng lớn mạnh và đã trải qua 16 kỳ Đại hội. Tính đến ngày 31/12/2017, Công đoàn trường có 12 tổ công đoàn với 167 công đoàn viên; nữ đoàn viên là 62.

Thành tích đạt được

- Nhiều năm liên tục đạt Công đoàn Cơ sở vững mạnh xuất sắc và vững mạnh.

- Năm 2008: Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

- Năm 2010: Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

- Năm 2011: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Năm 2014: Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

- Năm 2017: Bằng khen của Liên đoàn Lao dộng tỉnh vì thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2017.

- Năm 2018: Cờ Thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động tỉnh vì tích xuất sắc trong các phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 2017-2018.

Chủ tịch Công đoàn Trường qua các thời kỳ:

1. Nguyễn Chí Cán – Nhiệm kỳ: 1980-1988

2. Nguyễn Hữu Lộc – Nhiệm kỳ: 1988-1991; 1991-1993

3. Nguyễn Cao – Nhiệm kỳ: 1993-1996; 1996-1998

3. Bùi Thanh Lê – Nhiệm kỳ: 1998-2000; 2000-2003

5. Phạm Ngọc Ẩn – Nhiệm kỳ: 2003-2005; 2005-2007

6. Trần Thị Xuân Mai – Nhiệm kỳ: 2007-2010

7. Ngô Xuân Thủy – Nhiệm kỳ: 2010-2012

8. Đặng Công Trứ - Nhiệm kỳ: 2012-2015; 2015-2017

9. Nguyễn Tiến Phong – Nhiệm kỳ: 2017-2022

3. Tổ chức, nhân sự

       Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, gồm 09 ủy viên, do Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào ngày 10/6/2017 bầu ra.

Ban chấp hành Công đoàn, gồm:

1. Nguyễn Tiến Phong – Thạc sĩ: Chủ tịch

2. Đỗ Thành Việt – Cử nhân: Phó Chủ tịch

3. Trần Trọng Kiệm – Thạc sĩ: UV Ban Thường vụ

4. Dương Trọng Chung – Thạc sĩ: Ủy viên

5. Phạm Việt Hùng – Thạc sĩ: Ủy viên

6. Nguyễn Đức Hảo – Đại học: Ủy viên

7. Lê Thị Kim Oanh – Thạc sĩ: Ủy viên

8. Nguyễn Thị Bình Hà – Thạc sĩ: Ủy viên

9. Hồ Thị Thu Hiền – Thạc sĩ: Ủy viên 

Các Ban thuộc Công đoàn Trường:

Ủy ban kiểm tra Công đoàn, gồm:

1. Trần Trọng Kiệm: Chủ nhiệm UBKT

2. Đặng Đức Cường: UV UBKT

3. Nguyễn Văn Lợi: UV UBKT

Ban nữ công, gồm:

1. Hồ Thị Thu Hiền: Trưởng Ban

2. Nguyễn Thị Bình Hà: thành viên

3. Trần Thục Linh: thành viên

Các Tổ Công đoàn trực thuộc:

1. Tổ Công đoàn Phòng Công tác HSSV

2. Tổ Công đoàn Đào tạo

3. Tổ Công đoàn Phòng Hành chính - Quản trị

4. Tổ Công đoàn Phòng Phòng Tổ chức cán bộ và Kế toán - Tài chính

5. Tổ Công đoàn Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; Quan hệ quốc tế và Ứng dụng khoa học công nghệ; Quản lý Thiết bị, Vật tư và Sản xuất

6. Tổ Công đoàn Khoa Cắt gọt kim loại

7. Tổ Công đoàn Khoa Hàn và Chế tạo thiết bị cơ khí

8. Tổ Công đoàn Khoa Công nghệ Ô tô

9. Tổ Công đoàn Khoa Điện tử - Tin học

10. Tổ Công đoàn Khoa Đại cương

11. Tổ Công đoàn Khoa Điện

12. Tổ Công đoàn Khoa Kinh tế - Du lịch

4. Chức năng của Công đoàn Trường:

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động của Nhà trường.

Tham gia quản lý chuyên môn, tham gia kiểm tra hoạt động của các phòng, khoa, bộ môn và các tổ chức khác.

Tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện các quyền của Công đoàn viên theo quy định của pháp luật.

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Công đoàn trường phối hợp Ban giám hiệu và trưởng các phòng, khoa, bộ môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, giáo viên. Cùng với trưởng các phòng, khoa, bộ môn cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên; tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong Trường.

- Tổ chức vận động cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên, người lao động trong toàn trường thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, giảng viên, giáo viên, viên chức lao động tham gia quản lý Nhà trường, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

- Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn Trường vững mạnh.