Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" năm học 2022 - 2023

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" năm 2022 - 2023 theo Kế hoạch số 466/KH-CĐKTCNQN ngày 02 tháng 8 năm 2022 cho tân học sinh, sinh viên khóa 16 từ ngày 26/9 đến 07/10/2022.

Tuần sinh hoạt công dân là một hoạt động giúp trang bị những kiến thức cần thiết và giúp cho tân sinh viên khi mới nhập học nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn luyện của Nhà trường thông qua các nội dung sinh hoạt chính:

- Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030;

- Phổ biến các quy chế đào tạo; Quy chế HSSV; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện; Quy chế HSSV nội trú – ngoại trú; Quy định về chế độ, chính sách, tín dụng, đào tạo khởi nghiệp cho HSSV; giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội: ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS,…

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan đến HSSV; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục kỹ năng mềm cho HSSV.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho HSSV các biện pháp phòng, chống dịch covid-19, hỗ trợ tâm lý giúp HSSV đảm bảo an toàn sức khoẻ, học tập tốt.

Một số hình ảnh "Tuần sinh hoạt công dân" cho HSSV khóa 16:

\

Tổ Quản trị mạng