Tổ chức tập huấn tự đánh giá Chương trình đào tạo

Ngày 27/5/2022, phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, tổ chức tập huấn "Tự đánh giá Chương trình đạo tạo", nhằm mục đích triển khai thực hiện tự đánh giá chương trình đào tạo của các khoa: Du lịch và dịch vụ, Kỹ thuật nông nghiệp, Thủ công mỹ nghệ, Văn hóa nghệ thuật.

Thành phần tham dự kế hoạch tập huấn bao gồm: Thầy Phạm Văn Tường - Phó hiệu trưởng; trưởng, phó khoa và 03 giảng viên mỗi khoa làm công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng là đơn vị chủ trì thực hiện tổ chức tập huấn.

Kế hoạch tập huấn tập trung vào các nội dung chính: Phổ biến Hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá Chương trình đào tạo - theo Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 (điểm chuẩn, điểm đánh giá và tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng); Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chương trình đào tạo theo Phụ lục 02 công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25/3/2019 (hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng); Hướng dẫn Quy trình thực hiện Tự đánh giá chương trình đào tạo, thu thập minh chứng, viết Báo cáo kết quả Tự đánh giá chương trình đào tạo - Theo thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 (quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp).

Tổ QTM