Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ định kỳ lần 1 năm 2021

Vào lúc 16 giờ ngày 25/6/2021, Hội nghị trực tuyến do Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức nhằm triển khai nội dung sinh hoạt đảng bộ định kỳ lần I năm 2021. Tại các đơn vị, Chi ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức cho đảng viên tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tường – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả công tác tổ chức của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2021: Tổng số đảng viên: 126 đồng chí, trong đó chính thức 106 đồng chí, dự bị 20 đồng chí. Sáu tháng đầu năm 2021, đã tổ chức kết nạp 15 quần chúng là học sinh sinh viên vào Đảng; hoàn thành hồ sơ đánh giá, xếp loại và công nhận chất lượng đảng viên; kiện toàn cấp ủy Chi bộ Khoa Đại cương; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Trường, Đại hội Đảng bộ Khối; xây dựng hướng dẫn xếp loại chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng và xét chuyển đảng chính thức; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết TW6 và Nghị quyết TW7 khóa XII và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư; cập nhật lịch sử Đảng bộ và chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ lên website của Trường.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Võ Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy triển khai 3 nội dung trọng tâm:

Một là, thông tin về tình hình thời sự chính trị trên thế giới, trong nước; về vấn đề dịch covid-19 trên thế giới và Việt Nam;

Hai là, thông tin về thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là những sự kiện nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021.

Ba là, đánh giá công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác đảng 6 tháng cuối năm. Cụ thể:

Các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm:

1. Đảng ủy đã chỉ đạo tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên trong điều kiện mới;

2. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ là một khối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; đã hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; đảng viên các chi bộ là những đồng chí tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ;

3. Đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX;

4. Đã chỉ đạo triển khai công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề 2 quý đầu năm;

5. Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác phát triển đảng viên;

6. Chỉ đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn: Làm tốt công tác tuyển sinh; công tác đào tạo (tổ chức thành công Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường; Hội thi thiết bị đào tạo tự làm; Kỳ thi kỹ năng nghề cấp trường); làm tốt công tác tổ chức cán bộ; công tác HSSV; công tác tài chính kế toán; mua sắm thiết bị vật tư; xây dựng thành công đề án ngành nghề trọng điểm; công tác hành chính quản trị…;

7. Chỉ đạo làm tốt công tác Công đoàn, công tác Đoàn Thanh niên;          

Cũng trong buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ trong 6 tháng cuối năm 2021, cụ thể:

1. Làm tốt công tác tư tưởng: Cán bộ, giáo viên quan tâm làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình; gạt bỏ lợi ích cá nhân, ích kỷ hẹp hòi vì sự phát triển chung của nhà trường;

2. Chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh;

3. Chỉ đạo làm công tác sáp nhập trường một cách khoa học, công tâm, khách quan; bảo vệ tốt nhất quyền lợi người lao động;

4. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021, triển khai đến các chi bộ thực hiện trong sinh hoạt chuyên đề 2 quý cuối năm;

5. Chỉ đạo chuẩn bị Hội thi Báo cáo viên năm 2021;

6. Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát;

7. Chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên;

8. Chỉ đạo công tác rà soát hồ sơ của Đảng ủy;

9. Chỉ đạo chính quyền làm tốt công tác chuyên môn: công tác tuyển sinh; góp ý cho Dự án đầu tư mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tại địa chỉ 684 Hùng Vương; triển khai công tác đào tạo trong điều kiện mới;

10. Chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thực hiện tốt vai trò của mình, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho đại hội giữa nhiệm kỳ.

Trước khi kết thúc buổi hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã phân tích tóm tắt nội dung cốt lõi trong bài viết quan trọng của Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, liên hệ với thực tiễn công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Bài viết một lần nữa khẳng định CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là kim chỉ nam, soi đường cho cách mạng Việt Nam.

ĐẢNG ỦY