Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2023

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2023.

Các văn bản liên quan:

1. 136QĐ-CĐKTCNQN Thành lập Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, năm 2023  File đính kèm
2. 76KH-CĐKTCNQN Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn năm 2023  File đính kèm
3. Kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo năm 2023  File đính kèm
4. Tự đánh giá CTĐT Nghề cơ điện tử  
     QĐ 246-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT Nghề Cơ điện tử trình độ Cao đẳng  File đính kèm
     KH 229-CĐT  File đính kèm
5. Tự đánh giá CTĐT Nghề Điện công nghiệp  
     QĐ 242-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT Nghề Điện công nghiệp trình độ Cao đẳng  File đính kèm
     KH 226-DCN  File đính kèm
6. Tự đánh giá CTĐT Nghề Điện tử công nghiệp  
     QĐ 243-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT Nghề Điện tử công nghiệp trình độ Cao đẳng  File đính kèm
     KH 225-ĐTCN  File đính kèm
7. Tự đánh giá CTĐT Nghề Công nghệ thông tin  
     QĐ 240-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề Công nghệ thông tin_Cao đẳng  File đính kèm
     KH 227-CNTT  File đính kèm
8. Tự đánh giá CTĐT Nghề Công nghệ ô tô  
     QĐ 238-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề CN Ô-tô_Cao đẳng  File đính kèm
     KH 224-CNOT  File đính kèm
9. Tự đánh giá CTĐT Nghề Cắt gọt kim loại  
     QĐ 241-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề Cắt gọt kim loại_Cao đẳng  File đính kèm
     KH 223-CGKL  File đính kèm
10. Tự đánh giá CTĐT Nghề Hàn  
     QĐ 245-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề Hàn_Cao đẳng  File đính kèm
     KH 222-Han  File đính kèm
11. Tự đánh giá CTĐT Nghề Nghiệp vụ nhà hàng  
     QĐ 239-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề Nghiệp vụ nhà hàng_Trung cấp  File đính kèm
     KH 221-Nghiep vu nha hang  File đính kèm
12. Tự đánh giá CTĐT Nghề Chế biến món ăn  
     QĐ 244-CĐKTCNQN về thành lập Hội đồng TĐG chất lượng CTĐT_Nghề KTCB món ăn_Trung cấp  File đính kèm
     KH 220-Che bien mon an  File đính kèm