Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

THÔNG TIN GIỚI THIỆU

PHÒNG: CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN

                     

 

1. THÔNG TIN CHUNG

          - Tên đơn vị: Phòng Công tác học sinh – sinh viên

          - Địa chỉ: 172 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

          - Điện thoại: 0256.2210.509

          - Email:

          - Năm thành lập: 2006

3. TỔ CHỨC NHÂN SỰ:

Phó Trưởng phòng

 

ThS. ĐẶNG VĂN THÔNG

- Điện thoại: 0906.555.136

- Email: thongdang.cdnqn@gmail.com

 

 

Nhân viên:

  1. ThS. Phạm Ngọc Thảo
  2. CN. Nguyễn Văn Lợi
  3. ThS. Võ Minh Lực
  4. CN. Trần Thục Linh
  5. CN. Trần Nguyễn Lan Vy
  6. CN. Lê Xuân Quang
  7. CN. Trần Duy Linh
  8. CN. Đặng Thế Thịnh
  9. CN. Ngô Anh Dũng

 

3. CHỨC NĂNG

Phòng Công tác học sinh - sinh viên là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và thực hiện công tác:

1. Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và của địa phương trong công tác học sinh, sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nề nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo cho học sinh, sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;

2. Quản lý học sinh, sinh viên về rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho học sinh, sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh, sinh viên;

3. Phối hợp tốt với tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị trong và ngoài nhà trường trong công tác học sinh, sinh viên;

4. NHIỆM VỤ

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học;

- Phối hợp tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh – sinh viên”;

- Theo dõi và phối hợp tổ chức quản lý việc học tập của HSSV;

- Theo dõi và phối hợp tổ chức quản lý việc rèn luyện của HSSV;

- Theo dõi và tổng hợp kết quả rèn luyện và học bổng, danh hiệu học tập của HSSV;

- Phối hợp tổ chức quản lý đời sống vật chất của HSSV;

- Phối hợp tổ chức quản lý đời sống tinh thần của HSSV;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với HSSV;

- Phối hợp với các đơn vị duy trì nề nếp, kỷ cương của HSSV trong nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cho HSSV tham gia các hoạt động;

- Tổ chức cho HSSV thực tập tại các doanh nghiệp;

- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho HS-SV khi tốt nghiệp;

- Tham gia công tác kiểm định chất lượng dạy nghề.