Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2022

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2022.

Các văn bản liên quan:

1. KH 117-CĐKTCNQN-KH tự đánh giá chất lượng CSGDNN năm 2022  File đính kèm
2. QĐ111-CĐKTCNQN-QĐ thành lập hội đồng tự ĐGCL CSGDNN -2022  File đính kèm
3. BC 29 - Tự đánh giá chất lượng năm 2022  File đính kèm
4. Báo cáo TĐG 2022  File đính kèm
5. Bảng mã minh chứng năm 2022  File đính kèm
6. Báo cáo tự kiểm định chương trình đào tạo nghề ĐTCN-2022  File đính kèm
7. Báo cáo tự kiểm định chương trình đào tạo nghề CNTT-2022  File đính kèm
8. QD, KH TDG CTDT Nghề Cơ Điện Tử  
     KH 135-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CĐT năm 2022  File đính kèm
     QĐ 146-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CĐT năm 2022  File đính kèm
     Nghề CĐT trình độ Cao đẳng  File đính kèm
9. QD, KH TDG CTDT Nghề Điện Công Nghiệp  
     KH 136-CĐKTCNQN-Tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ ĐCN năm 2022  File đính kèm
     QĐ 147-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ ĐCN năm 2022  File đính kèm
     Nghề ĐCN trình độ Cao đẳng  File đính kèm
10. QD, KH TDG CTDT Nghề Điện Tử Công Nghiệp  
     KH 137-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ ĐTCN năm 2022  File đính kèm
     QĐ 148-CĐKTCNQN-Tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ ĐTCN năm 2022  File đính kèm
11. QD, KH TDG CTDT Nghề Công Nghệ Thông Tin  
     KH 138-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CNTT năm 2022  File đính kèm
     QĐ 149-CĐKTCNQN- tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CNTT năm 2022  File đính kèm
12. QD, KH TDG CTDT Nghề Công Nghệ ô Tô  
     KH 39-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CNOT năm 2022   File đính kèm
     QĐ 150-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ CNOT năm 2022  File đính kèm
     Nghề CNOTO trình độ Cao đẳng  File đính kèm
13. QD, KH TDG CTDT Nghề Cắt Gọt Kim Loại  
     KH 140-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐCGKL năm  2022   File đính kèm
     QĐ 151-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐCGKL năm  2022    File đính kèm
     Nghề CGKL trình độ Cao đẳng  File đính kèm
14. QD, KH TDG CTDT Nghề Hàn  
     KH 141-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ Hàn  File đính kèm
     QĐ 152-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT CĐ Hàn  File đính kèm
     Nghề Hàn trình độ Cao đẳng  File đính kèm
15. QD, KH TDG CTDT Nghề Nghiệp Vụ Nhà Hàng  
     KH 142-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT TC NVNH năm 2022  File đính kèm
     QĐ 153-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT TC NVNH năm 2022  File đính kèm
     Nghề NVNH trình độ Trung cấp  File đính kèm
16. QD, KH TDG CTDT Nghề Chế Biến Món Ăn  
     KH 143-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT TC KTCBMN năm 2022   File đính kèm
     QĐ 154-CĐKTCNQN-tự đánh giá chất lượng CTĐT TC KTCBMN năm 2022   File đính kèm
     Nghề KTCBMA trình độ Trung cấp  File đính kèm
 17. Kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo năm 2022  File đính kèm
 18. Thông báo công bố kết quả tự đánh giá năm 2022  File đính kèm
 19. Báo cáo tự đánh giá chất lượng đào tạo nghề ĐTCN 11.01.2023 (V1)  File đính kèm
 20. Báo cáo tự đánh giá chất lượng đào tạo nghề CNTT 11.01.2023 (V1)  File đính kèm