Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

1. THÔNG TIN CHUNG:

- Tên đơn vị: Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng

- Địa chỉ: 172 An Dương Vương - Quy Nhơn - Bình Định

- Điện thoại: 0256.6521.532

- Email: p.ktbdcl@cdktcnqn.edu.vn, phongkhaothibdcl@gmail.com

 

Trưởng phòng 

 

ThS. ĐỖ THÀNH LONG

- Điện thoại: 0909.485.389

- Email: dothanhlong@cdktcnqn.edu.vn; tlongcnktqn@gmail.com;

Phó Trưởng phòng

 

TS. TRƯƠNG NGỌC HƯNG

- Điện thoại: 0914.534.610

- Email: truongngochung@cdktcnqn.edu.vn; cdn.nckh@gmail.com;

 

     Nhân viên:

            1. ThS. Nguyễn Thị Thanh Diệp

            2. ThS. Nguyễn Thị Bình Hà

            3. CN. Nguyễn Thị Thanh Hiền

            4. CN. Phạm Thị Thanh Hiệp

            5. ThS. Phạm Việt Hùng

            6. CN. Nguyễn Thị Thuỳ

 

3. CHỨC NĂNG :

Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng thực hiện 02 chức năng:

a. Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác khảo thí trong nhà trường.

b. Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác tự đánh giá, xây dựng quản lý hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

4. NHIỆM VỤ:

4.1. Công tác khảo thí:

a. Tổ chức xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn công tác khảo thí. Hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện các văn bản này tại các đơn vị trong Nhà trường;

b. Phối hợp với các Khoa, lập kế hoạch và tổ chức triển khai xây dựng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc Môn học, mô đun đối với các bậc cao đẳng; trung cấp cho cả hệ chính quy và hệ liên thông; đảm bảo đúng mục tiêu Môn học, mô đun và chuẩn đầu ra của nghề đào tạo;

c. Tổ chức quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi, câu hỏi thi kết thúc Môn học, mô đun;

d. Phối hợp với các Khoa tổ chức thi, in sao đề thi và bảo mật đề thi kết thúc Môn học, mô đun;

đ. Phối hợp với các Khoa cải tiến phương pháp thi cho phù hợp với yêu cầu của các nghề và hệ đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng đào tạo; nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, kiểm tra;

e. Tham gia các lớp tập huấn liên quan đến công tác khảo thí;

g. Thực hiện thống kê và báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường về công tác khảo thí.

4.2. Công tác bảo đảm chất lượng:

a. Là đầu mối trực tiếp thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

b. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo.

c. Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: chương trình, giáo trình, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp;

d. Tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường như: công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tự đánh giá chương trình đào tạo, khảo sát đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên;

đ. Tham mưu cho Ban giám hiệu về chiến lược và chính sách chất lượng của trường; làm đầu mối chỉ đạo xây dựng, thực hiện các quy trình trong hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

e. Xây dựng, theo dõi, lưu trữ và cập nhật các cơ sở dữ liệu về minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và bảo đảm chất lượng của trường;

g. Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, giảng viên, hướng dẫn các Khoa, Bộ môn phương pháp xây dựng các công cụ đánh giá, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các phương thức đào tạo;

h. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp ban hành;

i. Giám sát các hoạt động giáo dục nghề nghiệp của trường theo đúng qui định của pháp luật và hệ thống bảo đảm chất lượng;

k. Tham gia các lớp tập huấn về công tác bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

l. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám hiệu.

5. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

            Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016 - 2017.