BAN GIÁM HIỆU

1. HIỆU TRƯỞNG

ThS. Đặng Văn Phụng

Email: dangvanphung@cdktcnqn.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 02563705888 

1. Phụ trách chung; Ban hành các quy chế, quy định; Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Tổ chức tuyển dụng, quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động; Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập; Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, bảo đảm anh ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường; Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học; Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, các hội đồng tư vấn của trường; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, dịch vụ giáo dục nghề nghiệp của Trường; Cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ sơ cấp chứng chỉ đào tạo cho người học; Sắp xếp, kiện toàn lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các khoa và bộ môn trực thuộc phù hợp với yêu cầu phát triển của trường.

2. Phụ trách hoạt động: Phòng Kế toán - Tài chính; Phòng Tổ chức cán bộ.

 

2. PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Võ Thị Tuyết Nhung

Email: vothituyetnhung@cdktcnqn.edu.vn

Điện thoại: 0384.367.030

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành một số lĩnh vực công tác của trường theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2. Thay Hiệu trưởng giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng đi vắng; Phụ trách hoạt động: Phòng Công tác HSSV; Phòng HCQT; Phòng Quản lý TB, VT và SX.

 

3PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phạm Văn Tường

Email: phamvantuong@cdktcnqn.edu.vntuongqn@gmail.com

Điện thoại: 0989 528 679

1. Giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành một số lĩnh vực công tác của trường theo sự phân công của Hiệu trưởng và giải quyết các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2. Phụ trách hoạt động: Phòng Đào tạo và NCKH; Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng; Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên; Tổ Quản trị mạng.