Hội nghị triển khai việc rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo năm 2021

Nhằm thống nhất các nội dung khi tiến hành rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo năm 2021, sáng ngày 14/6/2021, Nhà trường tổ chức Hội nghị triển khai việc rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo năm 2021 với thành phần tham dự gồm: BGH, Phòng Đào tạo & Nghiên cứu khoa học, các Ban chủ nhiệm của các nghề.

Thầy Phạm Văn Tường - Phó hiệu trưởng hướng dẫn các Ban chủ nhiệm về quy trình rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo

Hội nghị hướng dẫn các Ban chủ nhiệm về quy trình rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo. Các Ban chủ nhiệm trình bày các tham luận, kiến nghị, đề xuất về việc rà soát, hiệu chỉnh nghề của mình.

Ban chủ nhiệm trình bày kiến nghị, đề xuất về việc rà soát, hiệu chỉnh nghề của mình

Ban giám hiệu trả lời các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các Ban chủ nhiệm, đồng thời kết luận về quy trình rà soát, hiệu chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo. Sau Hội nghị, các Ban chủ nhiệm thực hiện theo nội dung đã thống nhất.

Tổ Quản trị mạng