Hội thảo phát triển Đảng trong HSSV

Sáng 19/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội thảo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh hội thảo

Mục đích của hội thảo lần này nhằm làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác phát triển Đảng trong học sinh sinh viên, phân tích đánh giá một cách toàn diện thực trạng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới.

Hội thảo tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ và giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện nay để phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên.

Kiến nghị, đề xuất với trung ương và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm về chủ trương, ban hành quy định mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Hội thảo có 12 ý kiến tham luận, đề cập nhiều khía cạnh, làm rõ hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết kết nạp đảng viên trong học sinh sinh viên; phân tích, làm rõ hơn tình hình, những kết quả đạt được, chưa được và nguyên nhân, kinh nghiệm từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo tham dự Hội thảo

Tham dự hội thảo lần này, sinh viên Nguyễn Thị Phương Thảo, là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Học sinh – Sinh viên rất vinh dự được báo cáo tham luận  “Phát triển đảng trong học sinh, sinh viên”. Trong tham luận đồng chí đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao việc phát triển đảng trong học sinh, sinh viên:

Thứ nhất, cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh niên cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung vào giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần cách mạng; đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từ đó giác ngộ sinh viên nâng cao nhận thức phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tổ chức Đoàn thanh niên phải định hướng cho đoàn viên thanh niên, sinh viên việc xác định cho mình bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, một lí tưởng và lối sống cao đẹp là vấn đề đặc biệt quan trọng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do các thanh niên ”. Là sinh viên - những thanh niên ưu tú được trang bị hành trang tri thức thì việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng càng phải được đặt lên hàng đầu. Đó là nền móng xây dựng và hoàn thiện nhân cách con người mới - con người xã hội chủ nghĩa, là kim chỉ nam cho mọi hành động của thế hệ thanh niên, sinh viên. Bên cạnh đó, cần thường xuyên nắm bắt diễn biến chính trị tư tưởng của sinh viên, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chính sách của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về phát triển đảng viên trong sinh viên đi đôi với hành động cụ thể, thông qua kế hoạch phát triển đảng viên trong sinh viên hằng năm. Trước hết, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên phải nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong sinh viên. Theo đó, tổ chức đảng ở các khoa, chi bộ sinh viên cần quán triệt, xác định chỉ tiêu, biện pháp. Lấy việc thực hiện các chỉ tiêu kết nạp đảng viên để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các cấp ủy, chi bộ cần thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, phát huy tính nêu gương của cấp ủy các tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc, năng lực công tác... thực sự trở thành tấm gương để sinh viên noi theo.

Thứ ba, tăng cường công tác tạo nguồn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên trong sinh viên. Các cấp ủy, nhất là chi bộ Học sinh – Sinh viên cần cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên, căn cứ tình hình thực tế của đơn vị ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch hằng năm và cả nhiệm kỳ về công tác phát triển đảng viên, có chỉ tiêu rõ ràng và hệ thống phương pháp, lộ trình để thực hiện tạo nguồn và kết nạp đảng viên.

Thứ tư, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng tham gia phát triển đảng viên trong sinh viên. Trong đó tập trung vào vai trò của tổ chức đoàn thanh niên đối với việc tổ chức các hoạt động, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết, tập hợp đoàn viên, sinh viên, qua đó định hướng tư tưởng chính trị, phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo khoa và các giảng viên tham gia giảng dạy đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.

Lê Quang Hưng – Bí thư Đoàn trường.