Báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2020

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020.

Các văn bản liên quan:

1. Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng năm 2020  File đính kèm
2. Quyết định điều chỉnh, bổ sung QĐ38 năm 2020  File đính kèm
3. Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm tự đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo  File đính kèm
4. Kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng năm 2020  File đính kèm
5. Kế hoạch cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo năm 2020  File đính kèm
6. Báo cáo tự đánh giá chất lượng năm 2020  File đính kèm
7. Công bố kết quả tự đánh giá  File đính kèm