BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1- Đ/c Võ Thị Tuyết Nhung – Bí thư

- Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác của Đảng bộ. Nắm vững đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Pháp luật của Nhà nước vận dụng sáng tạo, đúng đắn vào tình hình thực tiễn của nhà Trường.

- Chỉ đạo việc tổ chức, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Chủ trì các kỳ họp của Đảng uỷ; tổ chức sinh hoạt hàng tháng, quý, năm của Đảng bộ; Chỉ đạo sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mặt công tác và hoạt động của Đảng ủy; chủ trì đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm; Chủ trì quán triệt Nghị quyết của Đảng, các đợt sinh hoạt chính trị, ngoại khóa, công tác giáo dục HS-SV.

- Trực tiếp Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, Bảo vệ chính trị nội bộ, tài chính của Đảng.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Tổ chức – Tài chính, định kỳ báo cáo với Đảng ủy lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2- Đ/c Phạm Văn TườngPhó Bí thư

- Cùng với đồng chí Bí thư lãnh đạo, điều hành hoạt động của Đảng bộ; Chỉ đạo thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng viên.

- Phụ trách công tác Tổ chức của Đảng; Lưu trữ hồ sơ đảng viên; các tài liệu quan trọng của Đảng bộ; Xây dựng kế hoạch toàn khoá của Đảng bộ; Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên thuộc phạm vi quản lý của Đảng uỷ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Cơ khí – Công nghệ ô tô, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

3- Đ/c Trần Trọng Kiệm - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT

- Phụ trách công tác kiểm tra giám sát của Đảng ủy, UBKT; Chi bộ và Đảng viên toàn Đảng bộ.

- Tham mưu cho Đảng uỷ lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Viết biên bản các cuộc họp Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Khoa Điện, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

4- Đ/c Lê Xuân Nguyên – Uỷ viên Ban Thường vụ

- Phụ trách công tác tư tưởng dân vận, chịu trách nhiệm xây dựng quy chế dân chủ, báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ của Đảng uỷ, Quy chế phối hợp Đảng uỷ với Hiệu trưởng.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Hành chính quản trị, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

5- Đ/c Trần Ngọc Hùng – Uỷ viên Ban Thường vụ

- Phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng, tham dự Hội nghị thông tin do Đảng uỷ Khối tổ chức.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Văn hoá nghệ thuật, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

6- Đ/c Trần Hiếu Nghĩa – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm UBKT

- Giúp Chủ nhiệm UBKT thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT; Thực hiện nhiệm vụ khác UBKT phân công.

- Phụ trách công tác phát triển Đảng trong toàn Đảng bộ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khoa Điện tử - Tin học, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

7- Đ/c Nguyễn Tiến Phong – Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trực tiếp lãnh đạo tổ chức Công đoàn, định kỳ tổ chức các cuộc làm việc giữa Đảng ủy với tổ chức Công đoàn; kịp thời báo cáo với Đảng ủy những vấn đề phát sinh để Đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo.

- Dự hội nghị giao ban khoa giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; viết báo cáo công tác Đảng hàng quý, hàng năm.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Sư phạm GDNN-Trung tâm, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

8- Đ/c Phan Điền - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trực tiếp lãnh đạo công tác đào tạo; Công tác Bảo đảm chất lượng; Công tác Nghiên cứu khoa học.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Đào tạo và NCKH, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

9. Đ/c Trần Thị Thu Thuỷ - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Phụ trách công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm, chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ tổ chức của Đảng trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ hàng năm.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khoa Đại cương, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

10. Đ/c Hoàng Lê Đông Thảo – Uỷ viên Ban Chấp hành

- Phụ trách Công tác Văn phòng, công tác tài chính của Đảng.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Thiết bị, vật tư – Khảo thí & BĐCL, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

11. Đ/c Trần Đình Anh - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trực tiếp lãnh đạo công tác Học sinh – sinh viên;

- Phối hợp cùng đ/c Ngô Phương Nam trong công tác truyền thông của Đảng.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ phòng Công tác  HS-SV, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

12. Đ/c Đặng Tiểu Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Trực tiếp lãnh đạo tổ chức Đoàn Thanh niên, định kỳ tổ chức các cuộc làm việc giữa Đảng ủy với tổ chức Đoàn; kịp thời báo cáo với Đảng ủy những vấn đề phát sinh để Đảng ủy cho ý kiến chỉ đạo.

- Trực tiếp lãnh đạo công tác phát triển Đảng trong Học sinh – Sinh viên; Việc làm cho học sinh – sinh viên.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Học sinh – Sinh viên, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

13. Đ/c Lê Thị Thái Kỳ - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Phối hợp cùng đ/c Trần Thị Thu Thuỷ thực hiện công tác Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khoa Kỹ thuật nông nghiệp, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

14. Đ/c Võ Thị Ngọc Chính - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Phối hợp cùng đ/c Hoàng Lê Đông Thảo thực hiện công tác Văn phòng Đảng uỷ.

- Viết biên bản các cuộc họp Đảng uỷ.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ Ngoại ngữ - Thủ công mỹ nghệ, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

15. Đ/c Ngô Phương Nam - Uỷ viên Ban Chấp hành

- Phối hợp cùng đ/c Trần Đình Anh trong công tác truyền thông của Đảng.

- Lãnh đạo và sinh hoạt đảng tại Chi bộ khoa Du lịch - Dịch vụ, định kỳ báo cáo với Đảng ủy các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Ngoài các nhiệm vụ được phân công trên, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Bí thư Đảng uỷ giao.