Nghề Tự động hóa công nghiệp

Tư vấn chuyên môn – Thầy Dư Vĩ Bằng

Số điện thoại: 0963 614 568

(Liên hệ từ thứ 2 – thứ 6; Buổi sáng từ 07h00 – 11h00; Buổi chiều từ 14h00 – 17h00)

1. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; Trung cấp; Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng; Đào tạo - Bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của người học và doanh nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra:

VĂN BẢN LIÊN QUAN

Quyết định

 Quyết định bàn hành chuẩn đầu ra

Phụ lục

 Phụ lục chuẩn đầu ra nghề Tự động hóa công nghiệp

3. Chương trình đào tạo chính:

3.1 Cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

20

MH 01

Chính trị

4

MH 02

Pháp luật

2

MH 03

Giáo dục thể chất

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

4

MH 05

Tin học

3

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

12

MH 07

An toàn lao động

2

MH 08

Kỹ thuật điện - điện tử

2

MĐ 09

Đo lường điện - điện tử

2

MĐ 10

Thực hiện bản vẽ điện-điện tử

2

MĐ 11

Gia công nguội

2

MH 12

Tiếng Anh chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

45

MĐ 13

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

2

MĐ 14

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung, số

2

MĐ 15

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất

2

MĐ 16

Lắp đặt hệ thống cảm biến, đo lường

2

MĐ 17

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện dùng rơ le, công tắc tơ

2

MĐ 18

Lắp đặt, lập trình PLC

3

MĐ 19

Lắp ráp, lập trình vi điều khiển

2

MĐ 20

Lắp đặt, bảo trì mạch điện khí nén

2

MĐ 21

Lắp đặt, vận hành thiết bị tự động hóa

3

MĐ 22

Vận hành máy công cụ

2

MĐ 23

Lập trình, điều khiển robot

2

MĐ 24

Thực tập sản xuất 1

11

MĐ 25

Thực tập sản xuất 2

10

Tổng cộng

77

 

3.2 Trung cấp THCS:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

15

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Kỹ thuật điện - điện tử

4

MĐ 09

Đo lường điện - điện tử

4

MĐ 10

Thực hiện bản vẽ điện-điện tử

4

MĐ 11

Gia công nguội.

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

35

MĐ 12

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

4

MĐ 13

Lắp đặt hệ thống cảm biến, đo lường

4

MĐ 14

Lắp đặt, lập trình PLC

5

MĐ 15

Lắp đặt, bảo trì mạch điện khí nén

4

MĐ 16

Lắp đặt, sửa chữa mạch điện dùng rơ le, công tắc tơ

4

MĐ 17

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

62

 

3.3 Trung cấp THPT:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

12

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

9

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Kỹ thuật điện - điện tử

2

MĐ 09

Đo lường điện - điện tử

2

MĐ 10

Thực hiện bản vẽ điện-điện tử

2

MĐ 11

Gia công nguội

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên nghề

25

MĐ 12

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử cơ bản

2

MĐ 13

Lắp đặt hệ thống cảm biến, đo lường

2

MĐ 14

Lắp đặt, lập trình PLC

3

MĐ 15

Lắp đặt, bảo trì mạch điện khí nén

2

MĐ 16

Lắp đặt, sửa chửa mạch điện dùng rơ le, công tắc tơ

2

MĐ 17

Thực tập sản xuất

14

Tổng cộng

46

 

3.4 Liên thông cao đẳng:

Mã MH/ MĐ

Tên môn học/mô đun

Số tín chỉ

I

Các môn học chung

8

MH 01

Chính trị

2

MH 02

Pháp luật

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

MH 05

Tin học

1

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

1

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

3

MH 07

An toàn lao động

1

MH 08

Tiếng Anh chuyên ngành

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

20

MĐ 09

Lắp ráp, sửa chữa mạch xung, số

2

MĐ 10

Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất

2

MĐ 11

Lắp ráp, lập trình vi điều khiển

2

MĐ 12

Lắp đặt, vận hành thiết bị tự động hóa

3

MĐ 13

Vận hành máy công cụ

2

MĐ 14

Lập trình, điều khiển robot

2

MĐ 15

Thực tập sản xuất

7

Tổng cộng

31

 

4. Cơ sở vật chất:

Khoa có đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho việc dạy và học của học sinh - sinh viên bao gồm:

- Xưởng thực hành Thiết kế mạch điện - điện tử trên máy tính; Xưỏng thực hành Chế tạo, láp ráp mạch điện - điện tử;

- Xưởng thực hành Lắp đặt hệ thống cảm biến, đo lường điện - điện tử; Xưởng thực hành Lắp ráp, sửa chữa mạch trang bị điện;

- Xưởng thực hành Láp ráp, sửa chữa mạch điện tử công suất; Xưởng thực hành Lắp ráp, sửa chữa mạch điện tử - số;

- Xưởng thực hành Lắp ráp, lập trình vi điểu khiển; Xưởng thực hành Lắp ráp, lập trình bộ điểu khiển số PLC, LOGO!;

- Xưởng thực hành Láp ráp, sửa chữa mạch điểu khiển điện khí nén; Xưởng thực hành Láp ráp, sửa chữa mạch điểu khiển điện thủy lực;

- Xưởng thực hành Lắp đặt, vận hành thiết bị tự động hóa; Xưỏng thực hành Lập trình, điểu khiển Robot công nghiệp.

5. Hình ảnh hoạt động: